Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie

REPREZENTACJA ROSYJSKIEJ AGENCJI WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

12 wrzesnia zaczynają się zajęcia na kursach języka rosyjskiego dla dzieci

Rosyjski ośrodek nauki i kultury ogłasza o rozpoczęciu zajęć na kursach języka rosyjskiego dla dzieci.

Zajęcia zaczynają się 12 wrzesnia 2015 r.


Szczególy informacji można znalezć w linku 

http://www.ronik.org.pl/index.php/ru/russkij-yazyk/kursy-dla-dzieci

 


 


VIII SZKOŁA POLSKO-ROSYJSKA „Historia – Polityka – Kultura”

Szkoła jest organizowana od 2007 r. przez Studium Europy WschodniejUW. Patronem dotychczasowych szkół był zasłużony dla Polaków Sokrates Starynkiewicz, rosyjski generał, prezydentWarszawy w latach 1875–1892, któremu Polacy dwukrotnie z własnej woli wystawialipomnik .
Patronem tegorocznej Szkoły jest Dmitrij Filosofow osoba bardzo symboliczna: rosyjski publicysta tworzący do rewolucji październikowej w Rosji, a następnie w Polsce, gdzie od 1920 r. przebywał na emigracji politycznej. Działacz polityczny, bliski współpracownik Borysa Sawinkowa, przewodniczącego Narodowego Związku na rzecz Ochrony Ojczyzny i Wolności, bardzo cenionyprzez Marszałka Józefa Piłsudskiego.

PLAKAT

I. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami Szkoły mogą być doktoranci, publicyści
i młodzi badacze zajmujący się naukowo szeroko rozumianą
problematyką polsko-rosyjską (przede wszystkim w aspekcie
historycznym, filologicznym, politologicznym, kulturoznawczym
I religioznawczym).
2. Znajomość języka polskiego przez uczestnikówrosyjskich jest
pożądana, ale nie jest warunkiem uczestnictwa w Szkole.
Znajomość języka rosyjskiego przez polskich uczestników jest
nieodzowna.
3. Uczestnikiem Szkoły może być obywatel Polski lub Rosji,
który nie uko ń czył 30 roku życia.
4. Szkoła odbywa się wWarszawie i w Gdańsku. Rozpoczyna się
20 października i ko ń czy 30 października 2015 r.
5. ProgramSzkoły przewiduje udziałwwykładach i seminariach,
oraz wizyty w instytucjach pań stwowych, naukowych i organizacjach
pozarządowych. Programowi merytorycznemu
towarzyszy programturystyczny I kulturalny.
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania
iwygłoszenia półgodzinnego referatuwramach seminarium.
7. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie oraz częściowe
wyżywienie.


II. DOKUMENTY
1. Kandydaci winni nadesłać drogą elektroniczną na adres
wsl.studium@uw.edu.pl następujące dokumenty:
a) kwestionariusz kandydata Szkoły dostępny na stronie
www.studium.uw.edu.pl;
b) list motywacyjny zawierający opis zainteresowań
naukowych kandydata i zrealizowanych przezeń prac
z zakresu tematyki polsko-rosyjskiej;
c) curriculum vitae;
d) rekomendację promotora. Rekomendacja, zawierająca
podpis, pieczęć instytucji/organizacji i dane kontaktowe
osoby rekomendującej, winna być zeskanowana i nadesłana
wpliku jpg.
2. Wszystkie dokumenty winny być nadesłane razem,
w jednej wiadomości, przygotowanej w języku polskim lub
rosyjskim.
3. Ostateczny termin nadsyłania dokumentów: 10 września
2015 r.
III. WYNIKIREKRUTACJI IZAPROSZENIA:
1. O wyniku rekrutacji kandydat zostanie powiadomiony drogą
elektroniczną najpóźniej 20 września 2015 r. Powiadomienia
zostaną wysłane na adres poczty elektronicznej wskazany
wkwestionariuszu.
2. Zaproszenia dla zakwalifikowanych do udziału rosyjskich
słuchaczy Szkoły, wystosowane przez Studium Europy
Wschodniej UW, zostaną wysłane na adres podany
wkwestionariuszu (scan drogąmailową, a oryginał pocztą).


Prosimy o rozsyłanie I przekazywanie
tego folderu zainteresowanym