Projekty

ROZPOCZĘCIE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA STUDIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ROSJI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Rozpoczyna się rejestracja do udziału w konkursie na naukę w rosyjskich placówkach edukacyjnych w roku akademickim 2023/2024 w programach kształcenia średniego, wyższego i dodatkowego zawodowego ze środków budżetu federalnego w ramach kwoty ustalonej przez Rząd Federacji Rosyjskiej.

Kwalifikacja odbywa się na portalu "Education in Russia" (education-in-russia.com), zgłoszenia przyjmowane są do 20 lutego 2023 r.

W programie uczestniczy ponad 500 rosyjskich uniwersytetów, w tym najpopularniejsze wśród studentów zagranicznych uniwersytety w kraju: Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Narodowy Uniwersytet Badawczy Wyższej Szkoły Gospodarczej, Instytut Mechaniki Precyzyjnej i Optyki, Moskiewski Instytut Fizyczno-Techniczny, Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów i in. Pełną listę można znaleźć na stronie internetowej russia-edu.minobrnauki.gov.ru.

Kto może wziąć udział w konkursie?

1. obywatele Polski,

2. nie obywatele Polski,

3. obywatele Rosji posiadający zezwolenie na pobyt stały w Polsce.

Uwaga!

1. Jeśli obywatel Rosji posiada nie tylko paszport zagraniczny, ale także paszport krajowy, to w paszporcie krajowym nie powinno być informacji o stałym zameldowaniu na terytorium Rosji. W przypadku posiadania dokumentu o wyrejestrowaniu z ewidencji data wspomnianego dokumentu nie może być późniejsza niż 1 września 2022 r.

2. Obywatele Rosji, którzy obecnie studiują w systemie dziennym na rosyjskich uczelniach lub faktycznie mieszkają na terytorium Rosji nie mogą ubiegać się o udział w konkursie o przyznanie kwoty. Mają jednak prawo do ubiegania się o przyjęcie do rosyjskich szkół wyższych na miejscu ze środków budżetu federalnego jako obywatele Rosji na zasadach konkursu.

Jak przebiega kwalifikacja?

Konkurs o przyznanie kwoty na naukę odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie kandydaci przechodzą wstępną kwalifikację za pośrednictwem Komisji Przedstawicielstwa Rossotrudniczestwa w Polsce, w drugim etapie dokumenty zatwierdzonych kandydatów są wysyłane za pośrednictwem Rossotrudniczestwa do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, skąd trafiają do uniwersytetów. Uczelnie rozpatrują akta wszystkich kandydatów i samodzielnie decydują o przyjęciu danego kandydata.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Do 20 lutego 2023 r:

- zarejestrować się w jednolitym systemie rekrutacji obcokrajowców na studia na rosyjskich uczelniach pod education-in-russia.com, wypełnić i złożyć wniosek na tej stronie oraz załączyć komplet obowiązkowych dokumentów.

Prosimy o wypełnienie wniosku szczegółowo, na tyle ile jest to możliwe i o sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych przed wysłaniem.

Prosimy zwrócić uwagę, że:

1. data ważności Państwa paszportu nie może wygasnąć przed 1 marca 2025 r. (tj. nie wcześniej niż 1,5 roku od przybliżonej daty rozpoczęcia wizy naukowej). Prosimy przygotować się na szybką wymianę paszportu w przypadku otrzymania kwoty.

2. klauzula dotycząca poziomu zdobytego wykształcenia powinna określać poziom wykształcenia, jaki będą mieć Państwo na koniec roku szkolnego 2022/2023.

3. można wybrać tylko jedną specjalizację. Jeśli nie możecie znaleźć swojej specjalizacji na liście, prosimy sprawdzić ponownie poziom wykształcenia i nazwę specjalizacji na liście specjalizacji (rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Federacji Rosyjskiej z 12 września 2013 r. nr 1061 (wersja z 23 marca 2018 r.) "O zatwierdzeniu wykazu specjalizacji i kierunków kształcenia wyższego". Jeśli nadal nie możecie znaleźć swojej specjalizacji w wykazie podczas rejestracji, oznacza to, że przyjęcie do niej nie jest możliwe.

4. wskazane przez Państwa uczelnie są wprowadzane do systemu w kolejności priorytetów. Ogromna prośba o odpowiedzialne podejście do wyboru uczelni i maksymalne wypełnienie tego pola (w skrajnych przypadkach co najmniej dwóch instytucji edukacyjnych). Można wskazać nie więcej niż dwa uniwersytety w Moskwie i Sankt Petersburgu (w każdym mieście) i nie więcej niż trzy w jednym okręgu federalnym. Jeśli pożądanej uczelni nie ma na liście na stronie, oznacza to, że nie można do niej kandydować zgodnie z kwotą.

- wykaz dokumentów obowiązkowych (załączane są skany w dobrej jakości i czytelne, tłumaczenia poświadczone notarialnie na tym etapie nie są wymagane):

1. kopia strony paszportu z danymi osobowymi (obywatele Rosji lub innych państw przesyłają również kopię zezwolenia na pobyt stały w Polsce);

2. kopia dokumentu wykształcenia i / lub kwalifikacji. Jeśli jeszcze go nie ma, dostarczane są wyniki ostatniej oceny z placówki edukacyjnej, w której kandydat kończy naukę – tj. wypis z ocen szkolnych z 11. (przedostatniej) klasy (dodatkowo – jeśli są dostępne - wyniki pierwszego semestru klasy maturalnej); studenci dostarczają kopię stron z indeksu z ocenami za wszystkie semestry, w tym wyniki z ostatniej sesji, lub oficjalny wypis z ocenami;

3. portfolio (jeśli jest) - kopie świadectw osiągnięć szkolnych/pozaszkolnych, działalności społecznych, rekomendacji, prac twórczych dotyczących specjalizacji profilowej. Portfolio jest załączane do działu "Inne dokumenty". Osiągnięcia za okres do 2020 r. nie są brane pod uwagę. Kandydaci na studia podyplomowe i rezydenci dostarczają streszczenie na temat przyszłych badań (wymagane) oraz listę opublikowanych prac naukowych (jeśli są dostępne).

W kolumnie "Inne dokumenty" można dołączyć nie tylko portfolio, ale także wszelkie inne dokumenty, które dodatkowo chcą Państwo przedstawić Komisji.

4. podpisany formularz zgłoszeniowy (formularz pojawi się na Państwa koncie osobistym na stronie, dołączony w jednym pliku w formacie PDF). Prosimy sprawdzić poprawność informacji w elektronicznej i drukowanej wersji kwestionariuszy – muszą być identyczne. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo ma zawsze wydrukowana i podpisana przez Państwa wersja kwestionariusza.

5. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (formularz pojawi się na Państwa koncie osobistym na stronie).

Zaświadczenia lekarskie i poświadczone notarialnie tłumaczenia wszystkich wyżej wymienionych dokumentów nie muszą być dołączane do kwestionariusza na pierwszym etapie rekrutacji.

Po wypełnieniu wniosku należy go przenieść do statusu "w trakcie weryfikacji", klikając odpowiedni przycisk. Proszę śledzić, jak zmienia się status Państwa aplikacji. Pracownicy Rosyjskiego Domu sprawdzą, czy jest wypełnieny poprawnie i mogą poprosić o naniesienie korekt, pozostawiając odpowiedni komentarz. Dopóki status Państwa wniosku nie zmieni się z "W toku" na "Zaakceptowany", Państwa kwestionariusz nie zostanie uznany za zakwalifikowany do rozpatrzenia przez Komisję.

Kryteria kwalifikacji

W celu wyłonienia zwycięzców przez Komisję konkursową spośród kandydatów na studia na rosyjskich uczelniach brane są pod uwagę:

- średnia ocen z przedmiotów i dyscyplin akademickich;

- oceny z przedmiotów profilowanych i dyscyplin według specjalizacji, o którą wnioskuje kandydat;

- nagrody w olimpiadach z przedmiotów i dyscyplin profilowanych;

- działalność społeczna (w tym udział w konkursach, konferencjach i innych wydarzeniach związanych z rozwojem i wsparciem języka rosyjskiego, literatury i kultury);

- dla kandydatów na kierunki twórcze - obecność referencji wystawionych przez artystów sztuki i kultury oraz innych dokumentów potwierdzających ważne kwalifikacje w wybranym kierunku szkolenia.

W jaki sposób można się dowiedzieć, że zostali Państwo zakwalifikowani?

Lista kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do rosyjskich instytucji edukacyjnych zostanie opublikowana na stronie internetowej Przedstawicielstwa Rossotrudniczestwa w Warszawie w dziale "Nauka w Rosji" po posiedzeniu Komisji rekrutacyjnej, które odbędzie się wstępnie pod koniec lutego 2023 r. Statusy kandydatów na portalu " Education in Russia" zostaną zmienione na "zakwalifikowane według kwoty".

Informacja o procedurze drugiego etapu kwalifikacji i wymaganych do tego dokumentów zostanie przekazana kandydatom, którzy otrzymali kwotę, po podsumowaniu posiedzenia komisji rekrutacyjnej.

Zmiany w kwestionariuszu (zmiana specjalności, listy uczelni itp.) po zakończeniu kwalifikacji nie są możliwe!

Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy ronik@ronik.org.pl lub telefonicznie: +48 22 848 04 11, +48 22 849 27 30 * 1.

ROZPOCZĘCIE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA STUDIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ROSJI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Rozpoczyna się rejestracja do udziału w konkursie na naukę w rosyjskich placówkach edukacyjnych w roku akademickim 2023/2024 w programach kształcenia średniego, wyższego i dodatkowego zawodowego ze środków budżetu federalnego w ramach kwoty ustalonej przez Rząd Federacji Rosyjskiej.

Kwalifikacja odbywa się na portalu "Education in Russia" (education-in-russia.com), zgłoszenia przyjmowane są do 20 lutego 2023 r.

W programie uczestniczy ponad 500 rosyjskich uniwersytetów, w tym najpopularniejsze wśród studentów zagranicznych uniwersytety w kraju: Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Narodowy Uniwersytet Badawczy Wyższej Szkoły Gospodarczej, Instytut Mechaniki Precyzyjnej i Optyki, Moskiewski Instytut Fizyczno-Techniczny, Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów i in. Pełną listę można znaleźć na stronie internetowej russia-edu.minobrnauki.gov.ru.

Kto może wziąć udział w konkursie?

1. obywatele Polski,

2. nie obywatele Polski,

3. obywatele Rosji posiadający zezwolenie na pobyt stały w Polsce.

Uwaga!

1. Jeśli obywatel Rosji posiada nie tylko paszport zagraniczny, ale także paszport krajowy, to w paszporcie krajowym nie powinno być informacji o stałym zameldowaniu na terytorium Rosji. W przypadku posiadania dokumentu o wyrejestrowaniu z ewidencji data wspomnianego dokumentu nie może być późniejsza niż 1 września 2022 r.

2. Obywatele Rosji, którzy obecnie studiują w systemie dziennym na rosyjskich uczelniach lub faktycznie mieszkają na terytorium Rosji nie mogą ubiegać się o udział w konkursie o przyznanie kwoty. Mają jednak prawo do ubiegania się o przyjęcie do rosyjskich szkół wyższych na miejscu ze środków budżetu federalnego jako obywatele Rosji na zasadach konkursu.

Jak przebiega kwalifikacja?

Konkurs o przyznanie kwoty na naukę odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie kandydaci przechodzą wstępną kwalifikację za pośrednictwem Komisji Przedstawicielstwa Rossotrudniczestwa w Polsce, w drugim etapie dokumenty zatwierdzonych kandydatów są wysyłane za pośrednictwem Rossotrudniczestwa do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, skąd trafiają do uniwersytetów. Uczelnie rozpatrują akta wszystkich kandydatów i samodzielnie decydują o przyjęciu danego kandydata.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Do 20 lutego 2023 r:

- zarejestrować się w jednolitym systemie rekrutacji obcokrajowców na studia na rosyjskich uczelniach pod education-in-russia.com, wypełnić i złożyć wniosek na tej stronie oraz załączyć komplet obowiązkowych dokumentów.

Prosimy o wypełnienie wniosku szczegółowo, na tyle ile jest to możliwe i o sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych przed wysłaniem.

Prosimy zwrócić uwagę, że:

1. data ważności Państwa paszportu nie może wygasnąć przed 1 marca 2025 r. (tj. nie wcześniej niż 1,5 roku od przybliżonej daty rozpoczęcia wizy naukowej). Prosimy przygotować się na szybką wymianę paszportu w przypadku otrzymania kwoty.

2. klauzula dotycząca poziomu zdobytego wykształcenia powinna określać poziom wykształcenia, jaki będą mieć Państwo na koniec roku szkolnego 2022/2023.

3. można wybrać tylko jedną specjalizację. Jeśli nie możecie znaleźć swojej specjalizacji na liście, prosimy sprawdzić ponownie poziom wykształcenia i nazwę specjalizacji na liście specjalizacji (rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Federacji Rosyjskiej z 12 września 2013 r. nr 1061 (wersja z 23 marca 2018 r.) "O zatwierdzeniu wykazu specjalizacji i kierunków kształcenia wyższego". Jeśli nadal nie możecie znaleźć swojej specjalizacji w wykazie podczas rejestracji, oznacza to, że przyjęcie do niej nie jest możliwe.

4. wskazane przez Państwa uczelnie są wprowadzane do systemu w kolejności priorytetów. Ogromna prośba o odpowiedzialne podejście do wyboru uczelni i maksymalne wypełnienie tego pola (w skrajnych przypadkach co najmniej dwóch instytucji edukacyjnych). Można wskazać nie więcej niż dwa uniwersytety w Moskwie i Sankt Petersburgu (w każdym mieście) i nie więcej niż trzy w jednym okręgu federalnym. Jeśli pożądanej uczelni nie ma na liście na stronie, oznacza to, że nie można do niej kandydować zgodnie z kwotą.

- wykaz dokumentów obowiązkowych (załączane są skany w dobrej jakości i czytelne, tłumaczenia poświadczone notarialnie na tym etapie nie są wymagane):

1. kopia strony paszportu z danymi osobowymi (obywatele Rosji lub innych państw przesyłają również kopię zezwolenia na pobyt stały w Polsce);

2. kopia dokumentu wykształcenia i / lub kwalifikacji. Jeśli jeszcze go nie ma, dostarczane są wyniki ostatniej oceny z placówki edukacyjnej, w której kandydat kończy naukę – tj. wypis z ocen szkolnych z 11. (przedostatniej) klasy (dodatkowo – jeśli są dostępne - wyniki pierwszego semestru klasy maturalnej); studenci dostarczają kopię stron z indeksu z ocenami za wszystkie semestry, w tym wyniki z ostatniej sesji, lub oficjalny wypis z ocenami;

3. portfolio (jeśli jest) - kopie świadectw osiągnięć szkolnych/pozaszkolnych, działalności społecznych, rekomendacji, prac twórczych dotyczących specjalizacji profilowej. Portfolio jest załączane do działu "Inne dokumenty". Osiągnięcia za okres do 2020 r. nie są brane pod uwagę. Kandydaci na studia podyplomowe i rezydenci dostarczają streszczenie na temat przyszłych badań (wymagane) oraz listę opublikowanych prac naukowych (jeśli są dostępne).

W kolumnie "Inne dokumenty" można dołączyć nie tylko portfolio, ale także wszelkie inne dokumenty, które dodatkowo chcą Państwo przedstawić Komisji.

4. podpisany formularz zgłoszeniowy (formularz pojawi się na Państwa koncie osobistym na stronie, dołączony w jednym pliku w formacie PDF). Prosimy sprawdzić poprawność informacji w elektronicznej i drukowanej wersji kwestionariuszy – muszą być identyczne. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo ma zawsze wydrukowana i podpisana przez Państwa wersja kwestionariusza.

5. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (formularz pojawi się na Państwa koncie osobistym na stronie).

Zaświadczenia lekarskie i poświadczone notarialnie tłumaczenia wszystkich wyżej wymienionych dokumentów nie muszą być dołączane do kwestionariusza na pierwszym etapie rekrutacji.

Po wypełnieniu wniosku należy go przenieść do statusu "w trakcie weryfikacji", klikając odpowiedni przycisk. Proszę śledzić, jak zmienia się status Państwa aplikacji. Pracownicy Rosyjskiego Domu sprawdzą, czy jest wypełnieny poprawnie i mogą poprosić o naniesienie korekt, pozostawiając odpowiedni komentarz. Dopóki status Państwa wniosku nie zmieni się z "W toku" na "Zaakceptowany", Państwa kwestionariusz nie zostanie uznany za zakwalifikowany do rozpatrzenia przez Komisję.

Kryteria kwalifikacji

W celu wyłonienia zwycięzców przez Komisję konkursową spośród kandydatów na studia na rosyjskich uczelniach brane są pod uwagę:

- średnia ocen z przedmiotów i dyscyplin akademickich;

- oceny z przedmiotów profilowanych i dyscyplin według specjalizacji, o którą wnioskuje kandydat;

- nagrody w olimpiadach z przedmiotów i dyscyplin profilowanych;

- działalność społeczna (w tym udział w konkursach, konferencjach i innych wydarzeniach związanych z rozwojem i wsparciem języka rosyjskiego, literatury i kultury);

- dla kandydatów na kierunki twórcze - obecność referencji wystawionych przez artystów sztuki i kultury oraz innych dokumentów potwierdzających ważne kwalifikacje w wybranym kierunku szkolenia.

W jaki sposób można się dowiedzieć, że zostali Państwo zakwalifikowani?

Lista kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do rosyjskich instytucji edukacyjnych zostanie opublikowana na stronie internetowej Przedstawicielstwa Rossotrudniczestwa w Warszawie w dziale "Nauka w Rosji" po posiedzeniu Komisji rekrutacyjnej, które odbędzie się wstępnie pod koniec lutego 2023 r. Statusy kandydatów na portalu " Education in Russia" zostaną zmienione na "zakwalifikowane według kwoty".

Informacja o procedurze drugiego etapu kwalifikacji i wymaganych do tego dokumentów zostanie przekazana kandydatom, którzy otrzymali kwotę, po podsumowaniu posiedzenia komisji rekrutacyjnej.

Zmiany w kwestionariuszu (zmiana specjalności, listy uczelni itp.) po zakończeniu kwalifikacji nie są możliwe!

Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy ronik@ronik.org.pl lub telefonicznie: +48 22 848 04 11, +48 22 849 27 30 * 1.

_____________________________________________________________________________________________________________

О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ В 2023/2024 УЧЕБНОМ ГОДУ

Начинается регистрация на участие в конкурсе на обучение в российских учебных заведениях в 2023/2024 учебном году по программам среднего, высшего и дополнительного профессионального образования за счет средств федерального бюджета в рамках установленной Правительством Российской Федерации квоты.


Отбор проводится на портале „Education in Russia” (education-in-russia.com). Заявки принимаются до 20 февраля 2023 г.

В программе участвуют более 500 российских вузов, в т.ч. самые востребованные среди иностранных студентов университеты страны: СПбГУ, НИУ ВШЭ, ИТМО, МФТИ, РУДН и др. С полным списком можно ознакомиться на портале „Education in Russia” или на сайте russia-edu.minobrnauki.gov.ru.


Кто может участвовать в конкурсе?

1. граждане Польши,z

2. неграждане Польши,

3. граждане России с постоянным видом на жительство в Польше.


Внимание!

1. В случае наличия у гражданина России не только заграничного, но и внутреннего гражданского паспорта, в последнем должна отсутствовать отметка о постоянной регистрации на территории России. В случае наличия документа
о снятии с регистрационного учета дата указанного документа должна быть не позднее 1 сентября 2022 г.

2. Граждане России, в настоящий момент обучающиеся на очном отделении российских вузов или фактически проживающие на территории России, не имеют права подавать заявки на участие в конкурсе на получение квоты. Тем не менее, они имеют право поступать в российские высшие учебные заведения на места за счет средств федерального бюджета как граждане России на конкурсной основе.


Как проходит отбор?

Конкурс на получение квоты на обучение проходит в два этапа. На первом этапе абитуриенты проходят первичный отбор через Комиссию Представительства Россотрудничества в Польше, на втором этапе документы одобренных кандидатов направляются через Россотрудничество в Министерство науки и высшего образования России, откуда попадают в вузы. Вузы рассматривают досье всех кандидатов и принимают решение о приеме того или иного абитуриента самостоятельно.


Что необходимо сделать для участия в конкурсе?


До 20 февраля 2023 г.:

- зарегистрироваться в единой системе набора иностранных граждан на учебу в российских вузах по адресу education-in-russia.com, заполнить и подать заявку на этом сайте, а также приложить комплект обязательных документов.

Пожалуйста, заполните анкету как можно более подробно и проверьте корректность внесенных данных перед отправкой. Обратите внимание, что:

1. срок действия Вашего паспорта должен истекать не ранее 1 марта 2025 г. (т.е. не ранее, чем через 1,5 года с примерной даты начала действия учебной визы). Будьте готовы оперативно заменить паспорт в случае получения квоты.

2. в пункте относительно уровня полученного образования следует указать тот уровень образования, который Вы будете иметь по состоянию на конец 2022/2023 учебного года.

3. Вы можете выбрать только одну специальность. Если Вы не можете найти свою специальность в списке, пожалуйста, проверьте еще раз уровень образования и название специальности по перечню специальностей (приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № 1061 (в редакции от 23 марта 2018 года) «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования». Если Вы все равно не можете найти свою специальность в выпадающем списке при регистрации, значит, поступление по квоте на нее невозможно.

4. Указываемые Вами для поступления вузы вносятся в систему в порядке приоритета. Убедительная просьба ответственно подойти к выбору вузов и заполнить данное поле по максимуму (в крайнем случае – не менее двух учебных заведений). Вы можете указывать не более двух вузов в Москве и Санкт-Петербурге (в каждом городе) и не более трех в одном федеральном округе. Если желаемого вуза нет в списке на сайте, значит, поступить в него по квоте нельзя.


Cписок обязательных документов (прикладываются сканы в хорошем качестве и читаемом виде, нотариально заверенные переводы на данном этапе не требуются):


1. копия страницы паспорта с личными данными (граждане России или других государств загружают также копию постоянного вида на жительство в Польше);

2. копия документа об образовании и (или) квалификации. Если его еще нет, то предоставляются результаты последней аттестации из образовательной организации, в которой кандидат завершает свое обучение – т.е. выписка школьных оценок за 11-й (предпоследний) класс (дополнительно – при наличии – результаты первого семестра выпускного класса); студенты предоставляют копию страниц зачетной книжки за все семестры, включая результаты последней сессии, или официальную выписку с оценками;

3. портфолио (при наличии) – копии свидетельств учебных/внеучебных достижений, общественной деятельности, рекомендаций, творческих работ по профильной специальности. Портфолио загружается в раздел «Другие документы». Достижения за период до 2020 года не учитываются. Поступающие в аспирантуру и ординатуру предоставляют реферат по теме будущего исследования (обязательно) и список опубликованных научных работ (при наличии).

В графу «Другие документы» Вы можете приложить не только портфолио, но и любые другие документы, которые дополнительно желаете представить на рассмотрение Комиссии.

4. подписанная анкета-заявление (форма появится в Вашем личном кабинете на сайте, прикладывается одним файлом в формате PDF). Проверьте правильность информации в электронной и печатной версии анкет – они должны быть идентичными. В случае наличия расхождений приоритет всегда имеет печатная и подписанная Вами версия анкеты.

5. подписанное согласие на обработку персональных данных (форма появится в Вашем личном кабинете на сайте).

Медицинские справки и нотариально заверенные переводы всех вышеупомянутых документов прикладывать к анкете на первом этапе отбора не нужно.


После заполнения заявки необходимо перевести ее в статус «На проверке», нажав соответствующую кнопку. Пожалуйста, следите за тем, как изменяется статус Вашего заявления. Сотрудники Русского дома проверят правильность его заполнения и могут попросить Вас внести корректировки, оставив соответствующий комментарий. Пока статус Вашего заявления не изменится с «На проверке» на «Принято», Ваша анкета не будет считаться отобранной для рассмотрения на Комиссии.


Критерии отбора


Для выявления победителей Конкурсной комиссией по отбору кандидатов на обучение в российских вузах учитываются:

- средний балл по учебным предметам и дисциплинам;

- оценки по профильным предметам и дисциплинам в соответствии со специальностью, на которую претендует абитуриент;

- призовые места в олимпиадах по профильным предметам и дисциплинам;

- общественная деятельность (в т. ч. участие в конкурсах, конференциях и других мероприятиях, связанных с развитием и поддержкой русского языка, литературы и культуры);

- для претендентов на творческие специальности – наличие рекомендательных писем деятелей искусства и культуры, а также другие документы, подтверждающие действительную квалификацию по выбранному направлению подготовки.


Как узнать, что Вы получили квоту?


Список кандидатов, рекомендованных к поступлению в российские образовательные учреждения, будет опубликован на сайте Представительства Россотрудничества в Варшаве в разделе «Обучение в России» после проведения заседания отборочной комиссии, которое состоится ориентировочно в конце февраля 2023 года. Статусы кандидатов на портале „Education in Russia” будут изменены на «Отобран по квоте».


Информация о порядке второго этапа отбора и необходимых для этого документах будет доведена до абитуриентов, получивших квоту, после подведения итогов отборочного заседания комиссии.


Внесение изменений в анкету (изменение специальности, списка вузов и т.п.) после завершения отборочных мероприятий не производится!


Контактная информация


По всем вопросам можно обращаться на электронную почту ronik@ronik.org.pl либо по тефонам: +48 22 848 04 11, +48 22 849 27 30 * 1.