Projekty

ROZPOCZĘCIE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA STUDIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ROSJI W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Rozpoczyna się rejestracja do konkursu na studia w rosyjskich instytucjach edukacyjnych w roku akademickim 2024/2025 w ramach programów kształcenia średniego, wyższego i dodatkowego zawodowego na koszt budżetu federalnego w ramach kwoty ustalonej przez Rząd Federacji Rosyjskiej.

Nabór prowadzony jest na portalu Edukacja w Rosji (education-in-russia.com). Wnioski będą przyjmowane do 31 stycznia 2024 r.

W programie uczestniczy ponad 500 rosyjskich uniwersytetów, w tym najpopularniejsze wśród studentów zagranicznych uniwersytety w kraju: Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Narodowy Uniwersytet Badawczy Wyższej Szkoły Gospodarczej, Instytut Mechaniki Precyzyjnej i Optyki, Moskiewski Instytut Fizyczno-Techniczny, Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów i in. Pełna lista dostępna jest na portalu Edukacja w Rosji lub na stronie russia-edu.minobrnauki.gov.ru.

Kto może wziąć udział w konkursie?

1. obywatele Polski,

2. osoby nie będące obywatelami Polski,

3. obywatele rosyjscy posiadający zezwolenie na stały pobyt w Polsce.

Uwaga!

1. Jeśli obywatel Rosji posiada nie tylko paszport zagraniczny, ale także wewnętrzny, ten ostatni nie może zawierać stemplu o stałej rejestracji na terytorium Rosji. Jeśli obywatel Rosji posiada dokument o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego, data wskazanego dokumentu nie może być późniejsza, niż 1 września 2023 r.

2. Obywatele Rosji, którzy studiują obecnie na studiach dziennych w rosyjskich uczelniach lub faktycznie przebywają w Rosji, nie mogą ubiegać się o udział w konkursie o przyznanie kwoty. Natomiast jako obywatele Rosji mają oni prawo wstąpienia do rosyjskich szkół wyższych na bezpłatne studia na koszt budżetu federalnego na zasadzie konkursu.

W jaki sposób przeprowadzany jest nabór?

Konkurs na otrzymanie kwoty na studia przebiega w dwóch etapach. Na pierwszym etapie kandydaci są wybierani przez Komisję przedstawicielstwa „Rossotrudnichestvo” w Polsce, na drugim etapie dokumenty zatwierdzonych kandydatów są wysyłane przez „Rossotrudnichestvo” do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rosji, a stąd przekazywane są do uczelni. Uczelnie rozpatrywają dokumenty wszystkich kandydatów i samodzielnie decydują o przyjęciu danego kandydata.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Do 31 stycznia 2024 r:

- zarejestrować się w jednolitym systemie rekrutacji obcokrajowców na studia w rosyjskich uczelniach na stronie education-in-russia.com, wypełnić i złożyć wniosek na tej stronie oraz dołączyć komplet obowiązkowych dokumentów.

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe wypełnienie ankiety i sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych przed jej wysłaniem.

Należy zwrócić uwagę na to, że:

1. Termin ważności paszportu powinien wygasać nie wcześniej niż 1 marca 2026 r. (tj. nie wcześniej niż 1,5 roku od szacunkowej daty rozpoczęcia ważności wizy studenckiej). Należy przygotować się na szybką wymianę paszportu w przypadku otrzymania kwoty.

2. W punkcie dotyczącym poziomu otrzymanego wykształcenia należy podać ten poziom wykształcenia, który Państwo będą mieli na koniec roku akademickiego 2023/2024.

3. Można wybrać tylko jedną specjalność. Jeśli nie znajdą Państwo swojej specjalności na liście, prosimy o ponowne sprawdzenie poziomu wykształcenia i nazwy specjalności zgodnie z wykazem specjalności (rozporządzenie Ministerstwa Edukacji i Nauki Rosji nr 1061 z dnia 12 września 2013 roku (zmienione 23 marca 2018 roku) "O zatwierdzeniu listy specjalności i kierunków kształcenia wyższego"). Jeśli podczas rejestracji nadal nie znajdą Państwo swojej specjalności na liście, oznacza to, że nie mogą Państwo zapisać się na tą specjalność na zasadach kwotowych.

4. Wskazane przez Państwa uczelnie wpisywane są do systemu w kolejności priorytetowym. Prosimy o odpowiedzialność w wyborze uczelni i całkowite wypełnienie tego punktu (przynajmniej 2 uczelnie). Można wybrać nie więcej niż dwie uczelnie w Moskwie i Petersburgu (w każdym mieście) i nie więcej niż trzy w jednym okręgu federalnym. Jeśli preferowanej przez Państwa uczelni nie ma na liście na stronie internetowej, oznacza to, że nie mogą Państwo zapisać się na studia w niej na zasadach kwotowych.

Lista obowiązkowych dokumentów (załącza się skany dobrej jakości i w czytelnej formie; tłumaczenia potwierdzone notarialnie nie są na tym etapie wymagane):

1. Kopia strony paszportu z danymi osobowymi (obywatele Rosji lub innych państw przesyłają również kopię zezwolenia na stały pobyt w Polsce);

2. Kopia dokumentu o wykształceniu i/lub kwalifikacjach. Jeśli jego jeszcze nie ma, to należy przedstawić wyniki ostatnich egzaminów z placówki edukacyjnej, w której kandydat ma ukończyć naukę - tj. wykaz ocen szkolnych za przedostatnią klasę (dodatkowo - jeśli są dostępne - wyniki pierwszego semestru ostatniej klasy); studenci przedstawiają kopię stron indeksu za wszystkie semestry, w tym wyniki ostatniej sesji, lub oficjalny wykaz z ocenami;

3. Portfolio (jeśli istnieje) - kopie dowodów osiągnięć akademickich / pozaszkolnych, działalności społecznej, rekomendacji, prac twórczych dotyczących specjalności profilowej. Portfolio trzeba załadować do sekcji "Inne dokumenty". Osiągnięcia za okres do 2021 roku nie są rozpatrywane. Kandydaci na studia podyplomowe i asystenturę lekarską składają referat na temat przyszłych badań (obowiązkowo) oraz wykaz opublikowanych prac naukowych (jeśli jest dostępny).

Do sekcji "Inne dokumenty" można załączyć nie tylko portfolio, lecz również wszelkie inne dokumenty, które dodatkowo chcą Państwo przedstawić Komisji do rozpatrzenia.

4. Podpisana ankieta zgłoszeniowa (formularz pojawi się na Państwa osobistym koncie na stronie internetowej, trzeba załączyć jako jeden plik PDF). Należy sprawdzić poprawność informacji w elektronicznej i drukowanej wersji ankiet - powinny być identyczne. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo zawsze ma wydrukowana i podpisana wersja ankiety.

5. Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (formularz pojawi się na Państwa osobistym koncie na stronie internetowej).

Zaświadczenia lekarskie i potwierdzone przez notariusza tłumaczenia wszystkich wyżej wymienionych dokumentów nie trzeba dołączać do formularza zgłoszeniowego na pierwszym etapie wyboru.

Po wypełnieniu wniosku należy przenieść go do statusu "trwa weryfikacja" klikając na odpowiedni przycisk. Prosimy o monitorowanie statusu Państwa zgłoszenia. Pracownicy Rosyjskiego Domu sprawdzą, czy został on wypełniony poprawnie i mogą poprzez pozostawienie komentarza poprosić Państwa o dokonanie poprawek. Do czasu zmiany statusu zgłoszenia z "trwa weryfikacja" na "przyjęto" zgłoszenie nie zostanie uznane za wybrane do rozpatrzenia przez Komisję.

Kryteria wyboru

W celu wyłonienia zwycięzców Komisja Konkursowa przy wyborze kandydatów na studia w uczelniach rosyjskich bierze pod uwagę:

- średnie oceny z przedmiotów i dyscyplin naukowych;

- oceny z odpowiednich przedmiotów i dyscyplin zgodnie ze specjalizacją, o którą ubiega się kandydat

- nagrody w konkursach z odpowiednich przedmiotów i dyscyplin;

- działalność społeczna (w tym udział w konkursach, konferencjach i innych wydarzeniach związanych z rozwojem i wspieraniem języka, literatury i kultury rosyjskiej);

- w przypadku kandydatów do specjalności twórczych - posiadanie listów polecających od działaczy sztuki i kultury oraz innych dokumentów potwierdzających rzeczywistą kwalifikację w wybranym kierunku studiów.

Jak sprawdzić, czy otrzymali Państwo kwotę?

Lista kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do rosyjskich uczelni zostanie opublikowana na stronie przedstawicielstwa „Rossotrudnichestvo” w Warszawie w sekcji "Studia w Rosji" po posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej, które zaplanowane jest na 2 lutego 2024 roku. Statusy kandydatów na portalu "Edukacja w Rosji" zostaną zmienione na "Wybrany zgodnie z kwotą".

Informacja o procedurze drugiego etapu wyboru i wymaganych dokumentach zostanie przekazana posiadaczom kwot po wynikach posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.

Wprowadzenie zmian w ankiecie (zmiana specjalności, listy uczelni itp.) po zakończeniu procedur kwalifikacyjnych nie jest możliwe!

Informacja kontaktowa

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy ronik@ronik.org.pl lub telefoniczny: +48 22 848 04 11, +48 22 849 27 30 * 1.

_____________________________________________________________________________________________________________

О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ В 2024/2025 УЧЕБНОМ ГОДУ

Начинается регистрация на участие в конкурсе на обучение в российских учебных заведениях в 2024/2025 учебном году по программам среднего, высшего и дополнительного профессионального образования за счет средств федерального бюджета в рамках установленной Правительством Российской Федерации квоты.


Отбор проводится на портале „Education in Russia” (education-in-russia.com). Заявки принимаются до 31 января 2024 г.

В программе участвуют более 500 российских вузов, в т.ч. самые востребованные среди иностранных студентов университеты страны: СПбГУ, НИУ ВШЭ, ИТМО, МФТИ, РУДН и др. С полным списком можно ознакомиться на портале „Education in Russia” или на сайте russia-edu.minobrnauki.gov.ru.


Кто может участвовать в конкурсе?

1. граждане Польши,

2. неграждане Польши,

3. граждане России с постоянным видом на жительство в Польше.


Внимание!

1. В случае наличия у гражданина России не только заграничного, но и внутреннего гражданского паспорта, в последнем должна отсутствовать отметка о постоянной регистрации на территории России. В случае наличия документа
о снятии с регистрационного учета дата указанного документа должна быть не позднее 1 сентября 2023 г.

2. Граждане России, в настоящий момент обучающиеся на очном отделении российских вузов или фактически проживающие на территории России, не имеют права подавать заявки на участие в конкурсе на получение квоты. Тем не менее, они имеют право поступать в российские высшие учебные заведения на места за счет средств федерального бюджета как граждане России на конкурсной основе.


Как проходит отбор?

Конкурс на получение квоты на обучение проходит в два этапа. На первом этапе абитуриенты проходят первичный отбор через Комиссию Представительства Россотрудничества в Польше, на втором этапе документы одобренных кандидатов направляются через Россотрудничество в Министерство науки и высшего образования России, откуда попадают в вузы. Вузы рассматривают досье всех кандидатов и принимают решение о приеме того или иного абитуриента самостоятельно.


Что необходимо сделать для участия в конкурсе?


До 31 января 2024 г.:


- зарегистрироваться в единой системе набора иностранных граждан на учебу в российских вузах по адресу education-in-russia.com, заполнить и подать заявку на этом сайте, а также приложить комплект обязательных документов.

Пожалуйста, заполните анкету как можно более подробно и проверьте корректность внесенных данных перед отправкой. Обратите внимание, что:

1. срок действия Вашего паспорта должен истекать не ранее 1 марта 2026 г. (т.е. не ранее, чем через 1,5 года с примерной даты начала действия учебной визы). Будьте готовы оперативно заменить паспорт в случае получения квоты.

2. в пункте относительно уровня полученного образования следует указать тот уровень образования, который Вы будете иметь по состоянию на конец 2022/2023 учебного года.

3. Вы можете выбрать только одну специальность. Если Вы не можете найти свою специальность в списке, пожалуйста, проверьте еще раз уровень образования и название специальности по перечню специальностей (приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № 1061 (в редакции от 23 марта 2018 года) «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования». Если Вы все равно не можете найти свою специальность в выпадающем списке при регистрации, значит, поступление по квоте на нее невозможно.

4. Указываемые Вами для поступления вузы вносятся в систему в порядке приоритета. Убедительная просьба ответственно подойти к выбору вузов и заполнить данное поле по максимуму (в крайнем случае – не менее двух учебных заведений). Вы можете указывать не более двух вузов в Москве и Санкт-Петербурге (в каждом городе) и не более трех в одном федеральном округе. Если желаемого вуза нет в списке на сайте, значит, поступить в него по квоте нельзя.


Cписок обязательных документов (прикладываются сканы в хорошем качестве и читаемом виде, нотариально заверенные переводы на данном этапе не требуются):


1. копия страницы паспорта с личными данными (граждане России или других государств загружают также копию постоянного вида на жительство в Польше);

2. копия документа об образовании и (или) квалификации. Если его еще нет, то предоставляются результаты последней аттестации из образовательной организации, в которой кандидат завершает свое обучение – т.е. выписка школьных оценок за 11-й (предпоследний) класс (дополнительно – при наличии – результаты первого семестра выпускного класса); студенты предоставляют копию страниц зачетной книжки за все семестры, включая результаты последней сессии, или официальную выписку с оценками;

3. портфолио (при наличии) – копии свидетельств учебных/внеучебных достижений, общественной деятельности, рекомендаций, творческих работ по профильной специальности. Портфолио загружается в раздел «Другие документы». Достижения за период до 2021 года не учитываются. Поступающие в аспирантуру и ординатуру предоставляют реферат по теме будущего исследования (обязательно) и список опубликованных научных работ (при наличии).

В графу «Другие документы» Вы можете приложить не только портфолио, но и любые другие документы, которые дополнительно желаете представить на рассмотрение Комиссии.

4. подписанная анкета-заявление (форма появится в Вашем личном кабинете на сайте, прикладывается одним файлом в формате PDF). Проверьте правильность информации в электронной и печатной версии анкет – они должны быть идентичными. В случае наличия расхождений приоритет всегда имеет печатная и подписанная Вами версия анкеты.

5. подписанное согласие на обработку персональных данных (форма появится в Вашем личном кабинете на сайте).

Медицинские справки и нотариально заверенные переводы всех вышеупомянутых документов прикладывать к анкете на первом этапе отбора не нужно.


После заполнения заявки необходимо перевести ее в статус «На проверке», нажав соответствующую кнопку. Пожалуйста, следите за тем, как изменяется статус Вашего заявления. Сотрудники Русского дома проверят правильность его заполнения и могут попросить Вас внести корректировки, оставив соответствующий комментарий. Пока статус Вашего заявления не изменится с «На проверке» на «Принято», Ваша анкета не будет считаться отобранной для рассмотрения на Комиссии.


Критерии отбора


Для выявления победителей Конкурсной комиссией по отбору кандидатов на обучение в российских вузах учитываются:

- средний балл по учебным предметам и дисциплинам;

- оценки по профильным предметам и дисциплинам в соответствии со специальностью, на которую претендует абитуриент;

- призовые места в олимпиадах по профильным предметам и дисциплинам;

- общественная деятельность (в т. ч. участие в конкурсах, конференциях и других мероприятиях, связанных с развитием и поддержкой русского языка, литературы и культуры);

- для претендентов на творческие специальности – наличие рекомендательных писем деятелей искусства и культуры, а также другие документы, подтверждающие действительную квалификацию по выбранному направлению подготовки.


Как узнать, что Вы получили квоту?


Список кандидатов, рекомендованных к поступлению в российские образовательные учреждения, будет опубликован на сайте Представительства Россотрудничества в Варшаве в разделе «Обучение в России» после проведения заседания отборочной комиссии, которое состоится 2 февраля 2024 года. Статусы кандидатов на портале „Education in Russia” будут изменены на «Отобран по квоте».


Информация о порядке второго этапа отбора и необходимых для этого документах будет доведена до абитуриентов, получивших квоту, после подведения итогов отборочного заседания комиссии.


Внесение изменений в анкету (изменение специальности, списка вузов и т.п.) после завершения отборочных мероприятий не производится!


Контактная информация


По всем вопросам можно обращаться на электронную почту ronik@ronik.org.pl либо по телефонам: +48 22 848 04 11, +48 22 849 27 30 * 1.